REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

PREPRESS SERVICE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Definicje:

1.1.1. SERWIS INTERNETOWY: system teleinformatyczny służący do składania zamówień drogą elektroniczną

1.1.2. WŁAŚCICIEL SERWISU INTERNETOWEGO: Grzegorz Olejniczak i Robert Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prepress Service S.C. (adres prowadzenia działalności: ul. Dzielna 21 lokal U10, 01-029 Warszawa), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (https://prod.ceidg.gov.pl), NIP 527-10-33-830, REGON 011232495, adres poczty elektronicznej: drukuj@drukujcyfrowo.pl, numer telefonu: (+48) 22 621-50-97 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia drogą elektroniczną przez Klienta.

1.1.4. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.1.5. KONTO TYMCZASOWE – Konto tworzone na potrzeby jednorazowego Zamówienia składanego za pomocą Formularza zamówień.

1.1.6. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin serwisu internetowego.

1.1.8. SPECYFIKACJA - specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

1.1.9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Usługodawcę.

1.1.10. USŁUGODAWCA – Grzegorz Olejniczak i Robert Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prepress Service S.C. (adres prowadzenia działalności: ul. Dzielna 21 lokal U10, 01-029 Warszawa), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (https://prod.ceidg.gov.pl), NIP 527-10-33-830, REGON 011232495, adres poczty elektronicznej: drukuj@drukujcyfrowo.pl, numer telefonu: (+48) 22 621-50-97 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.1.11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

1.1.12. KLIENT SERWISU INTERNETOWEGO – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę wykonania Produktu lub Usługi przez Usługodawcę.

2. Rejestracja

2.1. Klient serwisu internetowego oświadcza, że dane podane podczas rejestracji w serwisie są zgodne ze stanem faktycznym.

2.2. Właściciel serwisu może odmówić rejestracji Klienta.

2.3. Właściciel serwisu ma prawo do zablokowania zarejestrowanego Klienta serwisu , bądź też usunięcia Klienta serwisu z systemu na skutek złamania warunków korzystania z serwisu.

3. Zlecenie

3.1. Klient serwisu oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania materiałów zawartych w przesłanych plikach jako ich właściciel bądź posiadający upoważnienie od właściciela do ich wykorzystania.

3.2. Klient serwisu zobowiązuje się do zapłaty za zleconą i wykonaną pracę zgodnie z wyceną otrzymaną w serwisie.

3.3. Anulowanie zlecenia przez Klienta serwisu odbywa się za pomocą wiadomości e-mail. Z powodu stopnia zaawansowania realizacji zlecenia może się okazać, że zlecenie nie może zostać anulowane. W takim wypadku właścicielowi serwisu należy się pełne wynagrodzenie za zlecenie złożone przez klienta serwisu.

3.4. Pliki przesłane do realizacji zlecenia nie są udostępniane przez właściciela serwisu osobom trzecim. Wyjątkiem jest realizacja zlecenia w innej firmie w przypadku awarii sprzętu właściciela serwisu. Wyjątek ten nie dotyczy baz teleadresowych dostarczonych przez klienta serwisu, które to bazy nie są przekazywane na zewnątrz oraz prac, które klient serwisu oznaczył jako poufne.

4. Realizacja i odbiór gotowej pracy

4.1. Realizacja zlecenia klienta serwisu następuje w oparciu o zlecenie przesłane za pomocą serwisu.

4.2. O terminie wykonania zamówienia klient serwisu jest informowany emailem po wykonaniu zlecenia.

4.3. Klient serwisu określa sposób odbioru gotowej pracy: osobiście w siedzibie właściciela serwisu bądź też zleca wysłanie gotowej pracy za pomocą firmy kurierskiej.

5. Płatność za usługę

5.1. Właścicielowi serwisu należy się wynagrodzenie za wykonaną usługę zgodnie z wyceną przesłaną klientowi serwisu przez system.

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy. Bank: Volkswagen Bank Polska S.A. numer rachunku: 74 2130 0004 2001 0170 1531 0001

6.1.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU – zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie https://www.payu.pl/metody-platnosci

6.2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

6.2.1. PAYU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000274399, o kapitale zakładowym 4.944.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.944.000,00 złotych. (dalej: PAYU).

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta przez Właściciela Serwisu internetowego).

7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy drukuj@drukujcyfrowo.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Dzielna 21 lokal U10, 01-029 Warszawa).

7.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym. 7.1.4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.1.4.1. Usługobiorca ma także możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Serwisie internetowym ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie na adres e-mail drukuj@drukujcyfrowo.pl informacji z prośbą o usunięcie konta. W tym momencie, zostaje rozwiązana umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie internetowym.

7.1.5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Z uwagi na świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy drukuj@drukujcyfrowo.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy (Prepress Service S.C., ul. Dzielna 21 lokal U10 lokal U10, 01-029 Warszawa).

9.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Usługodawcy (Prepress Service S.C., ul. Dzielna 21 lokal U10, 01-029 Warszawa).

9.1.4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Usługodawca informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługodawcy Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy drukuj@drukujcyfrowo.pl

9.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9.3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

9.3.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

9.3.1.1. PAYU – Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU (https://www.payu.pl/regulaminy); numer telefonu: +48 (61) 628 45 05; formularz kontaktow: https://www.payu.pl/pomoc/kupuje; adres korespondencyjny: PAYU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3. Rozstrzyganie sporów:

10.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

13.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik nr 1 „Polityka prywatności”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Usługodawcy są Grzegorz Olejniczak i Robert Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prepress Service S.C. (adres prowadzenia działalności: ul. Dzielna 21 lokal U10, 01-029 Warszawa), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (https://prod.ceidg.gov.pl), NIP 527-10-333-830, REGON 011232495, adres poczty elektronicznej: drukuj@drukujcyfrowo.pl, numer telefonu: (+48) 22 621-50-97 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Usługodawcę lub zawarciu i wykonaniu umowy wykonania Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

2.2. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PAYU Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę (Klienta) płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym serwisie internetowym jest:

2.2.1. PAYU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000274399, o kapitale zakładowym 4.944.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.944.000,00 złotych. (dalej: PAYU).

2.3. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje firmom kurierskim zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):

2.4.1. Imię i nazwisko, nazwa firmy.

2.4.2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj).

2.4.3. Numer telefonu.

2.4.4. Adres e-mail.

2.4.5. Numer identyfikacji podatkowej (dotyczy Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT).

2.4.6. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).

2.4.7. Numer faksu.

2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

2.5.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

2.5.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.5.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach wykonywanej działalności lub zawarcia umowy wykonania Produktów, z wyjątkiem numeru faksu.

2.7. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Właściciela serwisu. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Serwisu internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Usługodawcę lub umów wykonania Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę wykonania Produktu zgodnie z Regulaminem.

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Usługodawcę przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: drukujt@drukujcyfrowo.pl, lub też telefonicznie pod numerem telefonu: (+48 22 621-50-97, opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.2.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

5.2.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.2.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

PayU - Bezpieczne płatności internetowe Drukarnia cyfrowa Korzystanie z formularza oznacza akceptację regulaminu świadczenia usług :: © 2008 - 2018 Prepress Service